UČNE POTI V OSREDNJI SLOVENIJI 

 

Muzejska gozdna učna pot Bistra

Neposredno nad muzejskim kompleksom v Bistri se razprostira bukovo jelov gozd, skozi katerega je speljana muzejska gozdna učna pot. Na njej se nahaja 23 stojišč, ki obiskovalcu na šaljiv način, s karikaturami, pojasnjujejo najosnovnejše naloge gozdnih sestojev, njihov splošni pomen za celotno družbo in dejavnike, ki slabijo njihovo vitalnost.
Dolžina: 2,3 km
Število vsebinskih točk: 23
Začetek poti: pri gradu Bistra (Borovnica) 
Potreben čas za ogled: 2 uri
Delovni list za učence lahko dobite na Tehniškem muzeju Slovenije, Bistra pri Vrhniki, 1353 Borovnica, tel. 01 750 66 70
Vodenje: Tehniški muzej Slovenije, Bistra pri Vrhniki, 1353 Borovnica, tel. 01 750 66 70  

Pot ob reki Iški v Krajinskem parku Ljubljansko barje

Na učni poti ob reki Iški, poimenovani Okljuk, se obiskovalci lahko seznanijo s to zanimivo reko trojnega značaja. V zgornjem delu poti, ko sledimo še hudourniški, živahni reki, se spoznamo z nastankom soteske, ki jo imenujemo Iški vintgar, in pojavi, ki so značilni za kraško zaledje te reke. Ko se približamo prvim naseljem, ugotovimo, da je bila vse do nedavnega reka Iška zelo pomembna za gospodarjenje. Ne le, da so po njej splavljali les iz gozdnatega zaledja, njen tok je gnal več kot 50 žag in mlinov. Ko priteče na ravnine, pa spoznamo Iški vršaj, ki ga danes poznamo tudi kot pomemben vir pitne vode. Spoznamo, kako deluje vodarna Brest in od kod črpamo pitno vodo. V nadaljevanju končno izvemo, zakaj je simpatični Okljukec maskota učne poti. Čisto ob koncu se spoznamo še z barjanskim značajem reke in njene okolice, saj Iška priteče na močvirno območje, katerega današnjo podobo so močno oblikovale težnje po osušitvi barja, rezanje šote, kopanje drenažnih jarkov… …
Dolžina: 13 km ( primerna za utrjene pohodnike, predvsem pa kolesarje)
Število vsebinskih točk: 11
Začetek poti: Pot ni krožna, zasnovana pa je tako, da se je lahko lotimo z južne strani (začetek pri gostišču v Iškem vintgarju) in ji sledimo do izliva v Ljubljanico, ali pa s severne strani, ob gostišču Kolišče v Lipah. Obe izhodiščni ali končni točki sta dosegljivi z mestnim avtobusom, bodisi s številko 19 I ali 19B.
Potreben čas za ogled: do dve uri in pol s kolesom ali do štiri ure peš.
Zgibanka: Pot ob reki Iški- Okljuk je na voljo na sedežu Krajinskega parka Ljubljansko barje, lahko si jo natisnete tudi sami s spletne strani Krajinskega parka Ljubljansko barje.
Dodatno raziskovanje: Za najbolj zvedave pa učna pot Okljuk skriva še več izzivov. Na nekaterih informativnih tablah poti so vprašanja in s pravilno rešeno ključno besedo se lahko potegujemo za praktične nagrade Krajinskega parka Ljubljansko barje. Na spletni strani parka se lahko preizkusimo tudi v reševanju e-lekcij, ki se vsebinsko navezujejo na učno pot. Posebej zanimiva pa je tudi Barjanska banka, ki združuje oba medija, virtualnega in realnega. Je zbirka skoraj 60 terenskih nalog, ki si jih lahko obiskovalec še pred odhodom na teren prilagodi, natisne ter sestavi terensko ekskurzijo med Iško in Brestom.
Vodenje: Krajinski park Ljubljansko barje( www.ljubljanskobarje.si), e-pošta: info@ljubljanskobarje.si, telefon: 08 20 52 350.

Koščeva učna pot v naravnem rezervatu Iški morost na Ljubljaskem barju

Na Koščevi učni poti po naravnem rezervatu Iški morost lahko spoznate značilna življenjska okolja Ljubljanskega barja in načine kmetovanja, s katerimi jih ohranjamo. Opazujete lahko številne redke in ogrožene rastline in živali, ki so tu našle svoje prebivališče.
Dolžina: 1,3 km (400 metrov po utrjeni in 900 metrov po neutrjeni poti)
Število vsebinskih točk: 8
Začetek poti: Naravni rezervat Iški morost, v okviru katerega je tudi Koščeva učna pot, leži severno od vasi Brest na Ljubljanskem barju. Z asfaltne ceste, ki vodi od Bresta proti Podpeči, se ob mostu čez reko Iško peš ali s kolesom odpravite po kolovozu na levi ali desni strani reke v smeri njenega toka proti severu. Pod od asfaltne ceste do vhoda v rezervat je dolga približno 1300 m.
Potreben čas za ogled: 1,5 ure
Zgibanka: Vodnik po koščevi učni poti je na voljo na vstopu v rezervat in v opazovalnici. Dobite ga lahko tudi v okoliških gostinskih lokalih in informacijskih pisarnah na Igu in v Ljubljani. Zemljevid v pdf.
Vodenje: Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (www.ptice.org), tel. 01 426 58 75.

Gozdna učna pot Draga

Pod Krimsko Mokriškim hribovjem na skrajnem južnem obrobju Ljubljanskega barja leži dolina Drage. V njej je sedem ribnikov, vsak ima svoje ime. Od leta 1986 so razglašeni zanaravni spomenik. Na začetku gozdne učne poti je informacijska tabla, ki vam oriše pot in seznani z dolino Drage in njenimi ribniki. Smerokaz z markacijo belega lokvanja va usmeri na učno pot v gozd. Pot ni zahtevna.
Dolžina: 3,2 km krožna
Število vsebinskih točk: 27
Začetek poti: pri Lovski koči pri Velikem ribniku v Dragi 
Potreben čas za ogled: 2 uri
Zloženka: Gozdna učna pot Draga, dobite na občini Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig, tel. 01 280 2300
Vodenje: Občina Ig, tel. 01 280 2300

Gozdna učna pot po šmarnogorski Grmadi 

Pot vodi preko južnega pobočja na vrh šmarnogorske Grmade in se po severnem pobočju vrne na izhodišče. Predstavljenih je več deset rastlinskih vrst in gozdnih združb. Tej pestrosti botrujejo osamelska lega Grmade, zelo različna kamninska podlaga in na njej nastala plodna tla, spreminjanje nadmorske višine, nagiba, osojnih in prisojnih leg. 
Dolžina: 4,5 km, krožna
Število vsebinskih točk: 13
Začetek poti: Vikrče 
Potreben čas za ogled: 3,5 ure
Zloženka: Gozdna učna pot po šmarnogorski Grmadi, lahko dobite na Zavodu za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, v pdf formatu na spletni strani
Vodenje: Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana, tel: 01 241 0600

Naravoslovna učna pot Koseški bajer

Koseški bajer je navečje vodno telo v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Tukaj prebivajo mnoge vrste rastlin in živali, kot so dvoživke, kačji pastirji, ribe in ptice, za katere so takšna vodna in močvirna okolja nujna za preživetje.
Na krožni učni poti boste na točkah, opremljenih z informacijskimi tablami, izvedeli več o zanimivih prebivalcih Koseškega bajerja in pomenu tukajšnjih življenjskih okolij.
Dolžina: 900 metrov
Število vsebinskih točk: 6
Začetek poti: Učna pot se prične na jugovzhodnem delu bajerja, do katerega dostopamo iz ljubljanske mestne četrti Koseze.
Potreben čas za ogled: 0,5 ure
Vodenje: Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS), www.ptice.si, tel. 01 426 58 75

Jesenkova pot

Širše območje Rožnika in Šišenskega hriba ima za Ljubljano posebno vrednost zaradi središčne lege, zaokroženosti območja, velikosti in razgibanosti terena ter pestrosti vegetacije. Na poti je predstavljenih 30 različnih drevesnih vrst, posamezna drevesa pa so pomembna zaradi starosti in dimenzij. Zanimiva je tudi prisotnost velikega števila tujih drevesnih vrst. 
Dolžina: 3 km
Število vsebinskih točk: 30
Začetek poti: Ljubljana (park Tivoli, nad sankališčem) 
Potreben čas za ogled: 1,5 ure
Zgibanka Jesenkova pot - 2006 (pdf, 2 strani)
Vodenje: Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana, tel: 01 241 0600

Gozdna učna pot Godič pri Kamniku

V predgorju Kamniških planin, v Godiču, nas vodi učna pot po gozdu in nam predstavlja skrivnosti tal, dreves in živali, vodi nas tudi do kraške jame, najdišča bronastih in srebrnih rimskih novcev ter izvira potoka Ribnik.
Dolžina: 2,2 km, krožna
Število vsebinskih točk: 18
Začetek poti: Godič, gostilna Hribar
Potreben čas za ogled: 2 uri
Vodenje: Zavod za gozdove Slovenije, Krajevna enota Kamnik, Tunjiška 21, Kamnik; tel: 01 839 1946

Naravoslovna učna pot Stari grad
 
Pot se vzpenja po hribu proti Staremu gradu. Vodi nas mimo naravnih zanimivosti in ostankov starograjske graščine do "mlinčkovega gaja". Zaključek poti je ob kamniški obvoznici, vzhodno od reke Kamniške Bistrice.
Dolžina: 4 km
Število vsebinskih točk: 12
Začetek poti: Novi trg v Kamniku
Potreben čas za ogled: 1,5 ure.

Učna pot ob Mlinščici

Pot je krožno speljana ob Kamniški Bistrici, severno od Domžal, in ob njeni desnoobrežni Homški Mlinščici. Na učni poti spoznamo značilnosti Kamniške Bistrice v njenem srednjem toku in nekdanji ter današnji pomen Mlinščice na območju naselij Rodica, Spodnje, Srednje in Zgornje Jarše. V strugi Mlinščice opazujemo sledove perišč in vodnih naprav (mlinov, žag in kovačij), ki so v preteklosti stale ob njej na vsakih 200 metrov. Pot pelje mimo lesene Kofutnikove domačije, ene najstarejših domačij na domžalskem območju.
Dolžina: 2 do 3 km (možne so krajše in daljše variante)
Število vsebinskih točk: 9
Začetek poti: pred informativno tablo na parkirišču OŠ Rodica Domžale, Kettejeva 13 (učna pot ni označena, temveč ji sledimo po opisu v vodniku ali na spletni strani)
Potreben čas za ogled: 2 uri ali več
Vodnik: Vilma Vrtačnik Merčun: Učna pot ob Mlinščici, Vodne naprave na Mlinščici ter zaton mlinarstva v Jaršah in na Rodici, Osnovna šola Rodica, 2003 – knjiga je razprodana (možno si jo je izposoditi v Domžalski knjižnici). Učni listi Učna pot ob Mlinščici, primerni za učence od 5. do 7. razreda osnovne šole.
Vodenje (za šolske skupine): Osnovna šola Rodica, Vilma Vrtačnik Merčun, tel. 01 7219-530, vilma.vrtacnik-mercun@guest.arnes.si

Gozdna učna pot Šumberk

Pot nas vodi po Šumberku, z gozdom poraslem osamelcu, ki leži na vzhodnem robu Domžal, tik ob sotočju Kamniške Bistrice in Rače. Apnenci in voda so ustvarili zanimiv kraški svet. Pot je opremljena s tablami.
Dolžina: 1,5 km
Število označenih točk: 14
Dostop: iz Domžal (Zaboršt), krožna pot
Potreben čas za ogled: ura in pol
Vodnik: Bogdan Bartol, Tadeja Križnar Jamnikar, Miha Zabret: Gozdna učna pot Šumberk: vodnik, Domžale: Občina Domžale, 2002, 47 strani.
Vodenje: Zavod za gozdove Slovenije, OE Ljubljana, KE Domžale, Ljubljanska 72, Domžale, tel. 01 724 1275

Gozdna naravoslovna učna pot Mali vrh

Učna pot je del poti, ki obkroža zaselek Mali vrh pri Trebeljevem. Zamišljena je kot knjiga o naravi in gozdu v njej. Obiskovalca popelje po travnih poljanah, gozdnih lazih in gozdovih. Podatki in prikazi na tablah nam podajajo nekatera vedenja in spoznanja o zgradbi gozda in o delovanju narave. 
Dolžina: 2 km
Število vsebinskih točk: 13
Začetek poti: Mali vrh pri Trebeljevem
Potreben čas za ogled: 2,5 ure
Zloženka Gozdna naravoslovna učna pot Mali vrh.
Vodenje: Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana, tel: 01 241 0600

Naravoslovna pot Pri Žouknu

Pot sestavljata dve poti, teloh in Zvonček. Na poti Teloh boste spoznali gozd, gobe in ptice ter vodni izvir Bč. Pot Zvonček nam predstavi življenje v bajerju, živali tega območja, povezanost kmečkega človeka in gozda ter probleme onesnaževanja in propadanja gozdov.
Dolžina; 2,3 km (Teloh: 1,8 km in Zvonček: 0,5 km)
Število vsebinskih točk: 15
Začetek poti: Podgora (pri Dobrepolju)
Potreben čas za ogled: 1,5 ure
Zloženka: Naravoslovna pot Pri Žouknu, lahko dobite na Turističnem društvu Podgora, pripravljeni so tudi učni listi.
Vodenje: Turistično društvo Podgora, tel. 01 786 7076 in 031 661 704

Učna gozdna pot Turjak-Rašica

 Učna gozdna pot povezuje dva turistična kraja – Turjak in Rašico s Trubarjevo domačijo. Poteka po kolovoznih poteh in gozdnih vlakah. Je rahlo razgibana sprehajalna pešpot, primerna za vse starostne generacije ali naravoslovna učna delavnica na prostem za šolsko mladino. Poleg elementov gozdne krajine vsebuje tudi elemente agrarne krajine, ter vodi preko mokrišča ob reki Rašici do žage in mlina na Trubarjev domačiji.
Dolžina: 4 km
Število vsebinskih točk: 24
Začetek poti: Turjak (pri okrepčevalnici Rozamunda) ali Rašica (Trubarjeva domačija)
Potreben čas za ogled: 1 ura
Zloženka: Učna gozdna pot Turjak-Rašica, dobite jo lahko na Trubarjevi domačiji na Rašici ali v okrepčevalnici Rozamunda na Turjaku.
Vodenje: Parnas, zavod za kultro in turizem Velike Lašče, tel. 041 833 456 
elektronska pošta: metka@zavod-parnas.org 

Seznam dopolnjen: november 2011