UČNE POTI V ZASAVJU IN POSAVJU

 

Turistično-zgodovinsko-gozdna pot Svibno  pri Radečah

Ob poti  lahko spoznamo bogato zgodovino grofov Svibenskih, od gradu do  cerkve  Sv. Križa in ostalih krajev; kmečko stavbarstvo, gospodarjenje z gozdom   in njegovimi funkcijami oz. vlogami, geološko prelomnico, kamnitimi   osamelci...ali na poti celo prespimo v bivaku na Magolniku. Izbiramo  lahko med tremi možnostmi za vse pa je potrebna terenska obutev in   oprema. Pot ni opremljena s pojasnjevalnimi tablami, temveč z  oštevilčenimi lesenimi tablami.
Prvi del: v gozdni predel  Jatne 
Dolžina:8 km, krožna  
Število vsebinskih točk: 13 
Začetek poti:  Svibno 
Potreben čas za  ogled: 3-4 ure , lahko  pa tudi smiselno skrajšamo pot na polovico
Vodnik: Svibno,  turistično-zgodovinsko-gozdne učne poti, 84 strani, lahko ga dobite na Zavodu  za gozdove Območna enota Brežice, Krajevna enota Radeče ali na Občini Radeče 03 56 85 155 
Vodenje: Zavod za gozdove, Območna enota  Brežice, Krajevna enota Radeče.03 56  88 485, ke_radece@volja.net  
Drugi del: na vrh Jatne (je smiselno nadaljevanje prve,  tako da dodamo še dve točki)
Dolžina: 10 km, krožna  
Število vsebinskih  točk: 15
Začetek poti: Svibno 
Potreben čas za ogled: 4-5 ur 
Vodnik: Svibno,  turistično-zgodovinsko-gozdne učne poti, 84 strani, lahko ga dobite na Zavodu  za gozdove Območna enota Brežice, Krajevna enota Radeče ali na Občini Radeče 03 56 85 155  
Vodenje: Zavod za gozdove, Območna  enota Brežice, Krajevna enota Radeče.03 56  88 485, ke_radece@volja.net  
Tretji del: na Vetrni  vrh , smiselno nadaljevanje prvih  dveh delov
Dolžina: 9 km krožna
Število vsebinskih točk:  20 
Začetek poti: Svibno
Potreben čas za ogled: 7-8  ur 
Vodnik: Svibno,  turistično-zgodovinsko-gozdne učne poti, 84 strani, lahko ga dobite na Zavodu  za gozdove Območna enota Brežice, Krajevna enota Radeče ali na Občini Radeče 03 56 85 155  
Vodenje: Zavod za gozdove, Območna  enota Brežice, Krajevna enota Radeče.03 56  88 485, ke_radece@volja.net

Naravoslovna učna pot Azaleja (Boštanj)

Krajša naravoslovna pot, s poudarkom na rastišču azaleje, rumenega sleča, ki vodi od osnovne šole skozi vas in bližnji gozd ter kmetije, želi prikazati podeželski utrip življenja z vključitvijo naravne dediščine in dela na kmetiji.
Dolžina: krožna, 5,5 km
Število vsebinskih točk: 11
Začetek poti: Osnovna šola Boštanj
Potreben čas za ogled: Primerna za vrtce in prvo triado, pot se da primerno skrajšati ali ogledati le posamezne točke, 2-4 ure.
Zloženka: Učna pot Azaleja, lahko dobite na: OŠ Boštanj, projekt.oskrba@guest.arnes.si, Zavod za gozdove, KE Mokronog, ke.mokronog@zgs.gov.si, TIP Sevnica, tip@obcina-sevnica.si, Planinsko društvo Lisca, pdlisca@siol.si
Vodenje za skupine: po dogovoru

Oglarska pot

Poteka čez oglarsko vas Suhadole, mimo Gradišča do razgledne točke. Pot se nadaljuje do slapa na Beni vodi, skozi Dobovico in Zavrh, kjer je Valvazorjev lovski dvorec in nazaj na izhodišče. Pot je namenjena spoznavanju gozdov in oglarjenja, ki se tu še ohranja iz roda v rod. 
Dolžina: 1,3 km, krožna 
Število vsebinskih točk: 12 
Začetek poti: pri lovskem domu Lovske družine Dole pri Litiji
Potreben čas za ogled: 4-6 ur 
Vodnik: brošura Oglarska pot, lahko dobite na krajevni skupnosti v Dolah, pri Športnem društvu Dole pri Litiji in na Zavodu za gozdove, Območna enota Radeče; za predstavitev na spletu http://www.gov.si/zgs/, kliknite na Kdo smo, Območne enote, Brežice, Gozdne učne pot
Vodenje: Zavod za gozdove, Območna enota Brežice, Bratov Milavcev 61, 8250 Brežice, tel: 07 499 1600 ali Krajevna enota Radeče 03 568 8485 ter Športno društvo Dole - sekcija za ohranjanje naravne in kulturne dediščine.

Pišeška gozdna pot 

Pot poteka od Pišec, mimo domačije jezikoslovca Maksa Pleteršnika, do Pišeškega gradu in naprej v hrib do Pečarjevega brega. Zaključi se v Pišecah. Nudi možnost spoznavanja naravne vegetacije in pri nas najpogosteje prisotnih parkovnih vrst. V domačiji jezikoslovca Maksa Pleteršnika je za ogled urejena zbirka predmetov in rokopisov iz njegovega življenja.
Dolžina: 4,5 km z možnimi skrajšavami
Število vsebinskih točk: 10
Začetek poti: Pišece, pri mlinu
Potreben čas za ogled: 3 ure
Vodnik: brošura Gozdna pot Pišece lahko dobite na Zavodu za gozdove OE Brežice, za predstavitev na spletu
http://www.gov.si/zgs/, kliknite na Kdo smo, Območne enote, Brežice, Gozdne učne pot
Vodenje: Zavod za gozdove, Območna enota Brežice, Bratov Milavcev 61, 8250 Brežice, tel: 07 499 1600

Vodna učna pot

Kdor želi doživeti in spoznati življenje ob potoku vse od izvira do izliva je dobrodošel ob Gabernici. Ob potoku Gabernica lahko spoznavamo vso pestrost življenja ob potoku - naravni vodotok, raba vodotoka (mlini), vodotok v nižini, regulacija naravnega vodotoka - zakaj in kakšne so posledice na okolje, nižinske poplavne gozdove Dobrave, zanimive poplavne ravnice pri Kapelah (spomenik narave Jovsi). Ob poti si krepimo ekološko zavest ob učenju o pojavnih oblikah in pomenu vode - v naravi (biotopi, ekologija) in v družbi (izvir - zajetje, mlini, ribnik, tlakovanje korita - odvajanje "odvečne" vode za potrebe urejanja površin za kmetijstvo, raba termalne vode...). Pot poteka ob potoku Gabernica, ki izvira v Pišecah, pa vse do izliva potoka v reko Savo. Pot je na točkah opremljena z tablami. Za spoznavanje ekologije vodotoka potrebujemo prevozno sredstvo. 
Dolžina: 25 km 
Število vsebinskih točk: 7 
Začetek poti: Pišece 
Potreben čas za ogled: 4 ur 
Vodnik: zgibanka Vodna učna pot Gabernica, dostopna pri Turističnem društvu Pišece, Občinski turistični zvezi Brežice in Društvu vodarjev Slovenije 
Vodenje: Društvo vodarjev Slovenije in Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice, tel.: 07 499 1600

Gozdna pot Loka 

Pot nam predstavi enega od redkih še ohranjenih mlinov, dele dreves in razvoj gozda, vpliv človeka na gozd, divjad, podlubnike, naravno pomlajevanje gozda in še marsikaj.
Dolžina: 3,5 km
Število vsebinskih točk: 6
Začetek poti: Loka, načrt na spletni strani http://www.posavje-turizem.com/sport/pot_loka.htm

Potreben čas za ogled: 2 uri
Zloženka: Gozdna pot Loka, dobite jo lahko na Zavodu za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice, Krajevna enota Sevnica
Vodenje: Aleš Šeško tel.: 041 657 556

Seznam dopolnjen: maj 2010